Vážení zákazníci, ak by ste potrebovali pomôcť s výberom sme tu pre vás. BeCool

GDPR

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Správca osobných údajov:

Spoločnosť BE COOL, s.r.o., IČO 35751452, so sídlom Krajinská 37, 821 06 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 17768/B

(ďalej len „Správca“ alebo „Spoločnosť“

Kontaktné údaje správcu:

Adresa pre doručovanie: Krajinská 37, 821 06 Bratislava, adresa elektronickej pošty: eshop@becool.sk

Spoločnosť nemenovala poverenca pre ochranu osobných údajov.

_____________________________________________________________________________________________________________________

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť spracováva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). 

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi subjektom osobných údajov a Spoločnosťou alebo pre prevedenie opatrení pred uzatvorením takej zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V prípade vzniku zmluvného vzťahu zasiela Spoločnosť svojim zákazníkom obchodné oznámenie súvisiace s ponúkaným tovarom a službami z dôvodu realizácie oprávnených záujmov v podobe obmedzeného priameho marketingu. Správca tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo namietať proti takému spracovaniu.

V prípade priameho marketingu zo strany Spoločnosti bez vzniku zmluvného vzťahu je Spoločnosť oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje iba na základe súhlasu subjektu údajov.

Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie Spoločnosť spracováva pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok shop.becool.sk prehliadaných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie informácií získaných na základe marketingových súborov cookies je možné iba na základe súhlasu subjektu údajov s používaním príslušných cookies

 

AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

Spracovávané sú osobné údaje, ktoré zákazníci sami poskytnú pri vytvorení objednávky v rámci e-shopu na webovej stránke shop.becool.sk. Jedná sa o: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail.

V prípade oznámenia informácií v kontaktnom formulári na webovej stránke shop.becool.sk je spracovávaný iba: e-mail, meno a priezvisko.

Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava Spoločnosť údaje o návšteve webových stránok, prehliadaných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

Zvláštna kategória osobných údajov (citlivé údaje) nie je zo strany Správcu spracovávaná.

ZA AKÝM ÚČELOM SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Správca osobných údajov v súvislosti s poskytovaním svojich služieb spracováva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou, najmä v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. a) a b) GDPR, osobné údaje Subjektov údajov k týmto účelom:

 • kontaktovanie a poskytnutie informácií, o ktoré Subjekt údajov požiada (využívaná e-mailová adresa);
 • plnenie zmluvnej povinnosti (využívané meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo pre dopravcu)
 • vedenie databáze pre priamy marketing (uvedené meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa);
 • priamy marketing na základe súhlasu Subjektu údajov (využívaná e-mailová adresa);

Správca osobných údajov uchová a spracuje osobné údaje Subjektov údajov tiež k tomu aby ich odovzdal k spracovaniu a uchovaniu výrobcami a dodávateľmi dodávaného tovaru spoločnosti BE COOL, s.r.o., IČO 35751452, so sídlom Krajinská 37, 821 06 Bratislava, či spoločnosti s ňou majetkovo alebo personálne prepojené alebo jej právnemu zástupcovi za účelom vyhodnotenia druhu a povahy objednaného tovaru vo väzbe na teritoriality /lokality objednaného tovaru, za účelom vyhodnocovania teritoriálneho záujmu o druhy tovaru s ohľadom na povahu, typ a kvalitu životného prostredia, koncentráciu osôb a súvisiace faktory. S týmto postupom Subjekt údajov súhlasí zadaním a odoslaním objednávky tovaru Správcovi osobných údajov. 

AKO DLHO BUDEME SPRACOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, t. j. po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. 

V prípade vyplnenia kontaktného formulára budú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú ku kontaktovaniu a poskytnutiu informácií, o ktoré Subjekt údajov požiada.

Obchodné oznámenia sú zasielané po celú dobu, počas ktorej trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než nastane k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu osobných údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 5 rokov. Potom Spoločnosť požiada o udelenie súhlasu opätovne.

Údaje získané pre marketingové účely prostredníctvom cookies budú spracovávané po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t. j. po dobu, kedy ukladanie cookies je povolené vo Vašom prehliadači, prípadne do doby, pokiaľ je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedeného je spracovávané iba v prípade, že je to nevyhnutné pre plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Spoločnosť vzťahujú.

Akonáhle pominie účel spracovania či Správca už nebude disponovať žiadnym právnym dôvodom spracovania osobných údajov, Správca osobné údaje vymaže. 

ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Subjektu údajov sú spracovávané manuálne zamestnancami Správcu. 

Osobné údaje Subjektu údajov budú ďalej spracovávané týmito spracovateľmi osobných údajov:

 • spracovateľmi, ktorí poskytujú Správcovi serverové, webové, cloudové alebo IT služby;
 • v prípade doručenia tovaru - prepravná služba;
 • Subjekty kooperujúce so Správcom, ak je to nevyhnutné pre administratívne účely a pre účely poskytovania odborných služieb zákazníkom;
 • tretie strany, ktoré asistujú pri poskytovaní služieb alebo informácií;
 • externá účtovná a mzdová kancelária.

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Subjekt údajov má právo 

 • získať od Správcu potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje spracovávané, a pokiaľ spracovávané sú, má Subjekt údajov právo získať k osobným údajom prístup.
 • na opravu nepresných osobných údajov, prípadne s prihliadnutím k účelom spracovania má Subjekt údajov právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.
 • na vymazanie osobných údajov, pokiaľ už osobné údaje nie sú ďalej potrebné pre účel spracovania, Subjekt údajov odvolal súhlas k ich spracovávaniu, vzniesol námietku proti spracovaniu osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie,
 • na obmedzenie spracovania, pokiaľ Subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu nevyhnutnú k overeniu správnosti osobných údajov, Správca už osobné údaje ďalej nepotrebuje pre účel spracovania, ale Subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, či Subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu osobných údajov.
 • na odvolanie súhlasu so spracovaním osobným údajov bez akejkoľvek sankcie.
 • podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu, pokiaľ sa Subjekt údajov domnieva, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi. Príslušným dozorným úradom je v Slovenskej republike Úrad pre ochranu osobných údajov.
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

BEZPEČNOSŤ

Správca týmto prehlasuje, že nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi. Osobné dáta Subjektu údajov sú zo strany Správcu zabezpečené prostredníctvom nastavených technických aj organizačných opatrení.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať pre účely uvedené v týchto pravidlách, a to iba v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. 

ÚČINNOSŤ

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú účinné od 1.3.2023.